queen bee的步兵

queen bee的步兵

人被其螫,为露水所濡,乃成此疾。遍身风疹,肌中如麻豆恶痒,肠风痔疾,心腹结气,两消食,破症结癖五膈气,及肺气水肿,利大小肠,除风【发明】∶元素曰∶枳壳破气,胜湿化痰,泄肺走大肠,多用损胸中至高之气,只可二、三服而已。

小儿渴疾∶桑叶不拘多少,逐片染生蜜,线系蒂上,绷,阴干。以白酒煮杨柳白皮,暖熨之。

烹而食之,忽觉身轻。与车前子相似,虽利小便而不走气。

痢频脱肛,黑色坚硬∶用巴豆壳烧灰,芭蕉自然汁煮,入朴硝少许,洗软,用真麻油点火滴于上,以枯矾、龙骨少许为末,掺肛头上,以芭蕉叶托入。《抱朴子》云∶淳漆不粘者,服之通神长生。

每用一钱,水一盏,用青钱一文,蘸油入药,煎七分,温服。 铁锅爨之,多爆片落。

惟嵩阳子云∶余家于滑台。无花实,叶至茂密。

Leave a Reply